dodano: 2022-09-27 19:54:22 edycja: 2022-11-04 23:00:04 autor: 58 odsłon: 652

Małżeństwo

Przed ustaleniem daty ślubu prosimy o pilny kontakt z biurem małżeńskim PMK w poniższych przypadkach:

- osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński rozwiązany prawomocnym wyrokiem rozwodowym; dotyczy to także tych narzeczonych, którzy już zawarli ze sobą kolejny związek cywilny

- niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub i został on cywilnie rozwiązany, albowiem potrzebne będzie orzeczenie stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten może trwać do 18 miesięcy.

- katolików, którym stwierdzono nieważność zawartego wcześniej sakramentu małżeństwa

- katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem

Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać dopiero po uzyskaniu potwierdzenia stanu wolnego przez Wikariusza Delegata dla Polaków.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:

- dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty

- dokładny adres parafii ślubu z kodem pocztowym i nazwą diecezji do której ta parafia należy; jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu

- świadectwo chrztu katolików musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu. Odbierając świadectwo chrztu w kancelarii parafialnej trzeba sprawdzić, czy jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa, a dane osobowe są zgodne z danymi paszporcie. W przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę. Jeśli na świadectwie chrztu nie ma adnotacji o przyjętym sakramencie bierzmowania, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której sakrament ten był przyjęty. Świadectwo chrztu musi być podpisane przez kompetentną osobę, zawierać datę wystawienia i wyraźną adnotację, że zostało wystawione do ślubu kościelnego.

- dla ochrzczonych niekatolików - dokument potwierdzający przyjęcie sakramentu chrztu, który może mieć różną formę; data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.

- zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim, którego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych. Kurs można odbyć w jakiejkolwiek parafii w Polsce lub w Anglii, zarówno w parafiach polskich, jak i tych prowadzonych przez diecezje angielskie (konieczne w wypadkach, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego). O terminy kursu należy pytać księdza proboszcza parafii do której się należy. Dane o kursach przedmałżeńskich w języku polskim można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, a w przypadku kursów w języku angielskim prosimy o kontakt z biurem małżeńskim PMK.

- w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu zgonu.

zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego - w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie.

UWAGA:

  • Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą rozpocząć procedurę rejestracji swojego związku cwilnego w polskim USC przed ślubem kościelnym.
  • Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego w świątyni, w której narzeczeni praktykują. Dlatego biskupi katoliccy w Anglii i Walii podchodzą z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy zawierają ślub cywilny w Register Office i wymagają, aby pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6 miesięcy. Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym kraju.
  • W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce, Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać dopiero po zawartym związku cywilnym, dołączając kopię zupełnego odpisu zawarcia tego związku do dokumentacji przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej. Dlatego data ślubu kościelnego musi być zaplanowana co najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.
  • Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską, w krajach tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba, często nakłanianych do tego przez biura turystyczne. Poza przypadkami gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie niezawsze dają pozwolenie na ślub. Narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy. Dokumentacja przedślubna w tych wypadkach musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych skierowany do biskupa diecezji ślubu i wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni przygotowana dokumentacja wysyłana jest wyłącznie do kurii miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje się organizacją wesela.

Narzeczeni są odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej małżeństwa w danym kraju.

PODCZAS SPOTKANIA Z DUSZPASTERZEM ZOSTANIE SPISANY:

Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych

Dodatkowo:

* Prośba o pozwolenie na małżeństwo mieszane - gdy jedna ze stron jest ochrzczonym niekatolikem

Prośba o Dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających (obecność takich przeszkód stwierdzi w czasie spotkania duszpasterz) - gdy jedna ze stron jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznany przez Kościół Katolicki.

*Oświadczenie napisane własnoręcznie przez stronę niekatolicką w obecności duszpasterza, stwierdzajace, iż nie będzie przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci zrodzone w tym małżeństwie będą ochrzczone w Kościele Katolickim i wychowane w wierze katolickiej.

* Obcokrajowcy, którzy pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce muszą dołączyć kopię Certificate of no impediment to marriage, wydanego przez właściwy urząd danego kraju. Oryginał trzeba złożyć w USC w Polsce.

W Wielkiej Brytanii Certificate wydawany jest przez lokalny Register Office. Czas oczekiwania na ten dokument dla obywateli Unii Europejskiej wynosi 28 dni, a dla obywateli spoza Unii conajmniej 70 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dokument ten jest ważny 6 miesięcy.

W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim USC ponoszą narzeczeni.

W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej parafii w Anglii trzeba dodatkowo dostarczyć do parafii ślubu:

Certificate of no impediment to marriage, wydany przez lokalny Register Office.

- zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office - gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim / Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w tym kraju.

Przygotowaną dokumentację ślubną duszpasterz przesyła do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, gdzie wszystkie dokumenty są sprawdzane, udzielane są wszelkie potrzebne dyspensy i pozwolenia. Następnie skompletowana dokumentacja przesłana jest do kurii kraju ślubu. Biuro małżeńskie PMK opracowuje i wysyła dokumentację ściśle według daty ślubu. Dokumenty docierają z reguły po 5 – 7 dniach do kurii, która przekazuje je do parafii ślubu.

Dokumentacja przesyłana jest pocztą poleconą i każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać informację o numerze ich przesyłki w biurze małżeńskim PMK i śledzić losy listu na stronie Royal Mail wybierając opcję Track and Trace. Informacja ‘delievered in Poland’ oznacza, że list został dostarczony do kurii.

Aby sprawdzić czy dokumentacja dotarła do parafii ślubu prosimy, aby narzeczeni skontaktowali się z parafią ślubu nie wcześniej niż trzy tygodnie przed ślubem. Jeśli okaże się, że dokumentacja jeszcze nie dotarła, ksiądz proboszcz powinien skontaktować się z własną kurią. W wypadku braku dokumentacji w kurii prosimy o kontakt z biurem małżeńskim PMK, telefon 020 7226 3439.


27 września 2022r. 04 listopada 2022r. 58 652